Huisreglement

Binnen de praktijk moet iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden gedragen.

Huisreglement

 • Cure Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 • U wordt verzocht bij de eerste afspraak uw legitimatiebewijs te laten zien.
 • Wij vragen u wanneer u uw afspraak niet na kunt komen dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur van te voren aan ons kenbaar te maken. Anders zijn wij genoodzaakt het tarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 • Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u op de afgesproken tijd ophalen.
 • Als u 10 minuten na het tijdstip van uw afspraak nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u zich dan bij de receptie.
 • Tijdens de behandeling is het gebruik van uw mobiele telefoon niet gewenst.
 • Bij iedere behandeling wordt u verzocht uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • U wordt verzocht gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • In geval van calamiteiten moet u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) opvolgen.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Wij vragen u uw polisvoorwaarden te bekijken over de mate van vergoeding.
 • Bij geen of onvoldoende vergoeding voor onderzoek en/ of behandeling fysiotherapie of één van de verbijzonderde vormen van fysiotherapie, wordt u verzocht de hiermee gepaard gaande kosten volgens de geldende tarieven direct tijdens de afspraak met de behandelaar te voldoen. De tarieven die Cure Fysiotherapie hanteert, kunt u in de wachtruimte vinden en op www.curefysiotherapie.nl.
 • Betalingsvoorwaarden die Cure Fysiotherapie hanteert zijn:
  • Direct tijdens de afspraak met de behandelaar voldoen van de kosten voor onderzoek en/ of behandeling fysiotherapie of één van de verbijzonderde vormen van fysiotherapie.
  • In dien u een factuur ontvangt voor de gemaakte kosten voor onderzoek en/ of behandeling fysiotherapie of één van de verbijzonderde vormen is het betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
  • De tarieven die Cure Fysiotherapie hanteert, kunt u in de wachtruimte vinden en op www.curefysiotherapie.nl.
 • Alle fysiotherapeuten die werken voor Cure Fysiotherapie zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle eventuele verbijzonderingen.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Informatie hierover vindt u in de wachtkamer of op www.curefysiotherapie.nl.
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 • De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).
 • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 • U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover. U krijgt inzage binnen redelijke termijn en in ieder geval binnen 30 dagen. Cure Fysiotherapie is volgens het KNGF gerechtigd een passende vergoeding voor dit verzoek te vragen.